Promocje

» Wszystkie promocje

Kontakt z nami

tel: 534 689 395
sklep@agrogama.eu

Dane do przelewu

F.H.U. Agro Gama spółka jawna              Józef Psica, Marek Litewka
ul. Krakowska 183
32-100 Proszowice

Bank Spółdzielczy Proszowice
64 8597 0001 0010 0101 3824 0002

SPRZEDAŻ NA TERENIE POLSKI

 

Dla zakupów powyżej 1000 zł przesyłka gratis do 30 kg

Przesłanie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady korzystania Użytkowników ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę – F.H.U. „Agro-Gama” sp.j. J. Psica, M. Litewka z siedzibą w Proszowicach 32-100, ul. Krakowska 183, NIP 682-000-27-97, REGON 350547894, nr KRS 0000086578

 

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie zamówienia jest jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w formularzu.

 2. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa „AGRO-GAMA” Sp.J., z siedziba w 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 183, e-mail: biuro@agrogama.eu

 3. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 5. Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych

 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych

 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

 • żądania od Administratora przeniesienia Państwa danych osobowych

 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Dane przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień (operatorzy obsługujący płatności elektroniczne, podmioty realizujące dostawy)

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich pozyskania do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego (Ustawa o Rachunkowości, reklamacje), jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu osób fizycznych jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. W przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej zakupów mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione.

 3. Aby móc skorzystać z usług sklepu internetowego należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych w formularzach Rejestracji lub Zamówienia. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa ani dóbr osobistych i prawa osób trzecich.

 5. Użytkownicy mogą dokonywać zakupów zarówno po dokonaniu rejestracji jak i bez niej.

 6. Rejestracja w Sklepie odbywa się za pomocą formularza. Warunkiem rejestracji jest akceptacja Regulaminu. Zarejestrowany użytkownik loguje się za pomocą loginu oraz hasła.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim loginu ani hasła, za pomocą których loguje się w Sklepie.

 8. Złożenie zamówienia bez rejestracji możliwe jest po podaniu danych niezbędnych do jego realizacji oraz zaakceptowaniu regulaminu.

 9. Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy: od 8 do 14:30.

 

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług VAT. Koszty przesyłki podane są oddzielnie i są uzależnione od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego. W przypadku przesyłek niestandardowych koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

 2. Składając zamówienie Użytkownik umieszcza wybrane artykuły w wirtualnym Koszyku, który sumuje wartość zamówienia oraz kosztów przesyłki. Użytkownik może modyfikować zawartość Koszyka przed dodawanie / usuwanie wybranych towarów.

 3. Płatności za nabyte przez Kupującego towary oraz koszty dostawy regulowane są za pomocą udostępnionych przez Sprzedającego narzędzi płatniczych na zasadach określonych przez Sprzedającego.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów oraz warunków dostawy. Zmiany te nie dotyczą zamówień będących już w realizacji.

 5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę. NA TERENIE POLSKI.

 6. W przypadku kiedy zamówienie nie może być zrealizowane z powodu niedostępności zamówionego artykułu, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych poinformuje o tym Nabywcę. Nabywca może w takiej sytuacji odstąpić od umowy, a Sprzedawca zwróci całą sumę (jeżeli została uiszczona).

 7. Zamówione towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub po potwierdzeniu złożenia zamówienia.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych artykułów wskutek podania niewłaściwych danych adresowych.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zagubione lub zniszczone podczas transportu.

 10. Po uzgodnieniu telefonicznym możliwy jest odbiór osobisty w jednym ze sklepów stacjonarnych prowadzonych przez sprzedającego.

 11. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu. W takim przepadku Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki w obie strony.

 12. Za dokonane zakupy oraz koszty przesyłki wystawiamy paragon. Na życzenie klientów wystawiamy faktury VAT.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszystkie oferowane towary są nowe i objęte gwarancją producenta.

 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy - „Dział Reklamacji i Zwrotów” FHU Agro-Gama sp.j., 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 183

 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

  - imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail i telefon kontaktowy Nabywcy

  - oryginał paragonu lub kopię faktury z datą zakupu

  - przedmiot reklamacji z uzasadnieniem Nabywcy

  - w określonych przypadkach, zaznaczonych w opisie produktu - dowód montażu w profesjonalnym warsztacie bądź serwisie naprawczym

 4. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje o niej Nabywcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Reklamowany towar powinien zostać starannie zapakowany tak, aby jego stan nie uległ pogorszeniu.

 6. Koszty przesyłki reklamowanego artykułu do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

 7. Koszty przesyłki uzasadnionych reklamacji ponosi Sprzedawca.

 8. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania ani urządzenia modyfikowane przez użytkownika.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY

 1. Nabywca może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru – na podstawie Ustawy o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

 2. Możliwy jest zwrot towaru nieużywanego, który nie nosi śladów montażu i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.

 3. Artykuły elektryczne nie podlegają zwrotom! Mogą zostać przyjęte jedynie jako reklamacja.

 4. Zwracany Towar powinien zostać starannie zapakowany tak, aby w czasie transportu nie uległ zniszczeniu.

 5. Zwrot możliwy jest tylko po okazaniu dowodu zakupu (oryginalny paragon lub kserokopia faktury) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy.

 6. Zwrot wartości produktu nastąpi na podane konto bankowe w terminie 14 dni od chwili otrzymania zwracanego artykułu oraz podpisanej faktury korygującej. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek pobraniowych!

 7. Koszty dostawy nie podlegają zwrotowi.

 8. Koszt przesyłki zwracanego artykułu ponosi Nabywca.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień regulaminu bez wcześniejszego poinformowania.

 3. Wszystkie wymienione produkty oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do zdjęć, opisów oraz grafiki. Nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie, powielanie ani użycie w innych celach handlowych.

 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.